订购古诗新唱产品
123456@QQ.COM:收件人(123456@qq.co..(10月27日 09:02)  1145古诗歌曲KTV@qq.com:已发到邮箱,请及时下载..(10月27日 08:52)  chexiwwang@163.com:收件人邮件地址(che..(10月20日 08:21) 
阎勇古诗歌曲三百首首页 >> 视频 >> (187)将进酒·君不见黄河之水天上来 (唐)李白
中国诗词大会第一季:小神童李尚容演唱《春夜喜雨》 李尚容演唱《送杜少府之任蜀州》 中国诗词大会第二季:李尚容再次演唱《春夜喜雨》 查看更多视频
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315]
mp4手机格式视频-将进酒·君不见黄河之水天上来 (唐)李白
点击收听古诗歌曲 点击收听古诗歌曲伴奏 点击收听古诗歌曲诵读 点击观看古诗歌曲视频 点击观看古诗新唱诵读视频 古诗歌谱
(187)将进酒·君不见黄河之水天上来 (唐)李白
作词:李白
作曲:阎勇
君不見黃河之水天上來,
奔流到海不復回。
君不見高堂明鏡悲白髮,
朝如青絲暮成雪。
人生得意須盡歡,莫使金樽空對月。
天生我材必有用,千金散盡還復來。
烹羊宰牛且為樂,會須一飲三百杯。
岑夫子、丹丘生:將進酒,杯莫停。
與君歌一曲,請君為我傾耳聽。
鐘鼓饌玉不足貴,但願長醉不復醒。
古來聖賢皆寂寞,惟有飲者留其名。
陳王昔時宴平樂,斗酒十千恣欢谑。
主人何為言少錢,徑須沽取對君酌。
五花馬,千金裘,呼兒將出換美酒,
與爾同銷萬古愁。

君不见黄河之水天上来,
奔流到海不复回。
君不见高堂明镜悲白发,
朝如青丝暮成雪。
人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。
天生我材必有用,千金散尽还复来。
烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。
岑夫子、丹丘生:将进酒,杯莫停。
与君歌一曲,请君为我倾耳听。
钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不复醒。
古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。
陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。
主人何为言少钱,径须沽取对君酌。
五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,
与尔同销万古愁。  

jūnbújiànhuánɡhézhīshuǐtiānshànɡlái,
君 不见  黄   河之 水  天  上   来 ,
bēnliúdàohǎibúfùhuí。
奔 流 到 海 不复回 。
jūnbújiànɡāotánɡmínɡjìnɡbēibáifà,
君 不见  高 堂  明  镜  悲 白 发,
cháorúqīnɡsīmùchénɡxuě。
朝  如青  丝暮成   雪 。
rénshēnɡdéyìxūjìnhuān,
人 生   得意须尽 欢  ,
mòshǐjīnzūnkōnɡduìyuè。
莫使 金 樽 空  对 月 。
tiānshēnɡwǒcáibìyǒuyònɡ,
天  生   我材 必有 用  ,
qiānjīnsànjìnháifùlái。
千  金 散 尽 还 复来 。
pēnɡyánɡzǎiniúqiěwéilè,
烹  羊  宰 牛 且 为 乐,
huìxūyìyǐnsānbǎibēi。
会 须一饮 三 百 杯 。
cénfūzǐ、dānqiūshēnɡ:
岑 夫子、丹 丘 生   :
jiānɡjìnjiǔ,bēimòtínɡ。
将   进 酒 ,杯 莫停  。
yǔjūnɡēyìqǔ,
与君 歌一曲,
qǐnɡjūnwéiwǒqīnɡěrtīnɡ。
请  君 为 我倾  耳听  。
zhōnɡɡǔzhuànyùbùzúɡuì,
钟   鼓馔   玉不足贵 ,
dànyuànchánɡzuìbúfùxǐnɡ。
但 愿  长   醉 不复醒  。
ɡǔláishènɡxiánjiējìmò,
古来 圣   贤  皆 寂寞,
wéiyǒuyǐnzhěliúqímínɡ。
惟 有 饮 者 留 其名  。
chénwánɡxīshíyànpínɡyuè,
陈  王  昔时 宴 平  乐,
dòujiǔshíqiānzìhuānxuè。
斗 酒 十 千  恣欢  谑 。
zhǔrénhéwéiyánshǎoqián,
主 人 何为 言 少  钱  ,
jìnɡxūɡūqǔduìjūnzhuó。
径  须沽取对 君 酌  。
wǔhuāmǎ,qiānjīnqiú,
五花 马,千  金 裘 ,
hūérjiānɡchūhuànměijiǔ,
呼儿将   出 换  美 酒 ,
yǔěrtónɡxiāowànɡǔchóu。 
与尔同  销  万 古愁  。 

词语解释
  1 青丝:指黑发。
  2 雪:指白发。
  3 会须:正应当。
  4 岑夫子:指岑勋,李白之友。
  5 丹丘生:元丹丘,李白好友。
  6 杯莫停:又作“君莫停”。
  7 钟鼓馔玉:泛指豪门贵族的奢华生活。钟鼓,指富贵人家宴会时用的乐器。馔玉:精美的饭食。

(第 187 首)
浏览次数:102808
返回首页
古诗新唱
唐诗三百首 五言古诗
唐诗三百首 七言古诗
唐诗三百首 五言乐府
唐诗三百首 五言绝句
唐诗三百首 五言律诗
唐诗三百首 七言乐府
唐诗三百首 七言律诗
詩經 國風 周南
毛泽东诗词选
全唐诗 卷一 李世民
唐宋名家词选
千家诗
宋诗一百首
全宋词
李白诗全集
汉代诗选
陈与义诗全集
楚辭卷第一 離騷經
乐府诗集 郊庙歌辞一
李白诗精选
李叔同诗选
王安石诗全集
魏晋诗选
南北朝诗选 宋诗
陆龟蒙诗全集
黄庭坚诗全集
鲁迅旧体诗选
唐五代词选
全唐诗 李白
金元明清诗选 清诗
唐宋名家词选
詩經 國風 召南
明清词选 清代
白居易诗全集
楚辭卷第二 九歌
元稹诗全集
全宋词
历代词赋选 风赋 宋玉
明清词选 明代
古诗词曲名句名篇
钱钟书全集
杜甫诗全集
元代小令选
庾信全集
汉代诗选
詩經 國風 邶風
苏轼诗全集
先秦歌谣选
詩經 國風 鄭風
纳兰性德词选
楚辭卷第三 天問
王维诗全集
魏晋诗选
孟浩然诗全集
元稹诗全集
敦煌曲子词选
文天祥诗全集
韦庄诗全集
滕王阁序 王勃
僧贯休诗全集
孟郊诗全集
辛弃疾词全集
唐宋名家词选
金元明清诗选 近代诗
岳阳楼记 范仲淹
刘禹锡诗全集
詩經 國風 唐風
楚辭卷第十七 九思
乐府诗集 横吹曲辞四
詩經 國風 鄘風
乐府诗集 杂曲歌辞十三
詩經 國風 陳風
詩經 國風 衛風
詩經 國風 王風
楚辭卷第十六 九歎
刘克庄词全集
洛神赋 曹植
赤壁赋 苏轼
骆宾王诗全集
皮日休诗全集
孔尚任戏曲选
陶渊明诗全集
韩愈诗全集
杜甫诗精选
高适诗全集
詩經 國風 豳風
罗隐诗全集
南北朝诗选 北朝诗
韦应物诗全集
詩經 小雅 鹿鳴之什
詩經 國風 魏風
王建诗全集
苏曼殊全集
楚辭卷第四 九章
李煜词全集
洪昇戏曲选
楚辭卷第七 漁父
陆龟蒙诗全集
王勃全集
返回顶部