订购古诗新唱产品
123456@QQ.COM:收件人(123456@qq.co..(10月27日 09:02)  1145古诗歌曲KTV@qq.com:已发到邮箱,请及时下载..(10月27日 08:52)  chexiwwang@163.com:收件人邮件地址(che..(10月20日 08:21) 
阎勇古诗歌曲三百首首页 >> 视频 >> (159)短歌行·对酒当歌,人生几何 (魏晋)曹操
中国诗词大会第一季:小神童李尚容演唱《春夜喜雨》 李尚容演唱《送杜少府之任蜀州》 中国诗词大会第二季:李尚容再次演唱《春夜喜雨》 查看更多视频
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315]
Flvplayer播放器样式1
mp4手机格式视频-短歌行·对酒当歌,人生几何 (魏晋)曹操

古诗歌曲大家唱

我和你演唱:第一百五十九首 短歌行·对酒当歌,人生几何 (魏晋)曹操 (音频)
金乐装璜一帆哥演唱:第一百五十九首 短歌行·对酒当歌,人生几何 (魏晋)曹操 (音频)
范鸣琴演唱:第159首 短歌行·对酒当歌,人生几何 (魏晋)曹操 (音频)
Bepa(阎勇古诗歌曲推广人)演唱:第159首 短歌行·对酒当歌,人生几何 (魏晋)曹操 (音频)
西贝影(阎勇古诗歌曲推广人)演唱:第159首 短歌行·对酒当歌,人生几何 (魏晋)曹操 (音频)
泰和人兴演唱:第159首 短歌行·对酒当歌,人生几何 (魏晋)曹操 (音频)
阎勇古诗歌曲推广人金猪演唱:第159首 短歌行·对酒当歌,人生几何 (魏晋)曹操 (音频)
南飞的大雁演唱:第159首 短歌行·对酒当歌,人生几何 (魏晋)曹操 (音频)
珍惜暂隐演唱:第159首 短歌行·对酒当歌,人生几何 (魏晋)曹操 (音频)
牛牛演唱:第159首 短歌行·对酒当歌,人生几何 (魏晋)曹操 (音频)
宏鑫主唱开心演唱:第159首 短歌行·对酒当歌,人生几何 (魏晋)曹操 (音频)
云菲菲演唱:第159首 短歌行·对酒当歌,人生几何 (魏晋)曹操 (音频)
高原演唱:第159首 短歌行·对酒当歌,人生几何 (魏晋)曹操 (音频)
芬芳演唱:第159首 短歌行·对酒当歌,人生几何 (魏晋)曹操 (音频)
彤彤演唱:第159首 短歌行·对酒当歌,人生几何 (魏晋)曹操 (音频)
美丽童话演唱:第159首 短歌行·对酒当歌,人生几何 (魏晋)曹操 (音频)
安之若素演唱:第159首 短歌行·对酒当歌,人生几何 (魏晋)曹操 (音频)
小燕子演唱:第159首 短歌行·对酒当歌,人生几何 (魏晋)曹操 (音频)
珍惜演唱:第159首 短歌行·对酒当歌,人生几何 (魏晋)曹操 (音频)
贝贝演唱:第159首 短歌行·对酒当歌,人生几何 (魏晋)曹操 (视频)
和韵演唱:第159首 短歌行·对酒当歌,人生几何 (魏晋)曹操 (音频)
爱神云朵演唱:第159首 短歌行·对酒当歌,人生几何 (魏晋)曹操 (音频)
听雨观云演唱:第159首 短歌行·对酒当歌,人生几何 (魏晋)曹操 (音频)
珍妮演唱:第159首 短歌行·对酒当歌,人生几何 (魏晋)曹操 (音频)
美琪演唱:第159首 短歌行·对酒当歌,人生几何 (魏晋)曹操 (音频)
点击收听古诗歌曲 点击收听古诗歌曲伴奏 点击收听古诗歌曲诵读 点击观看古诗歌曲视频 点击观看古诗新唱诵读视频 古诗歌谱
(159)短歌行·对酒当歌,人生几何 (魏晋)曹操
作词:曹操
作曲:阎勇
對酒當歌,人生幾何?
譬如朝露,去日苦多。
慨當以慷,憂思難忘。
何以解憂,惟有杜康。

青青子衿,悠悠我心。
但為君故,沉吟至今。
呦呦鹿鳴,食野之蘋。
我有嘉賓,鼓瑟吹笙。

明明如月,何時可掇?
憂從中來,不可斷絕。
越陌度阡,枉用相存。
契闊談宴,心念舊恩。

月明星稀,烏鵲南飛。
繞樹三匝,何枝可依?
山不厭高,海不厭深。
周公吐哺,天下歸心。


对酒当歌,人生几何?
譬如朝露,去日苦多。
慨当以慷,忧思难忘。
何以解忧,惟有杜康。

青青子衿,悠悠我心。
但为君故,沉吟至今。
呦呦鹿鸣,食野之苹。
我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

明明如月,何时可掇?
忧从中来,不可断绝。
越陌度阡,枉用相存。
契阔谈宴,心念旧恩。

月明星稀,乌鹊南飞。
绕树三匝,何枝可依?
山不厌高,海不厌深。
周公吐哺,天下归心。

duìjiǔdānɡɡē,rénshēnɡjǐhé?
对 酒 当  歌,人 生   几何?
pìrúzhāolù,qùrìkǔduō。
譬如朝  露,去日苦多 。
kǎidānɡyǐkānɡ,yōusīnánwànɡ。
慨 当  以慷  ,忧 思难 忘  。
héyǐjiěyōu,wéiyǒudùkānɡ。
何以解 忧 ,惟 有 杜康  。

qīnɡqīnɡzǐjīn,yōuyōuwǒxīn。
青  青  子衿 ,悠 悠 我心 。
dànwéijūnɡù,chényínzhìjīn。
但 为 君 故,沉  吟 至 今 。
yōuyōulùmínɡ,shíyězhīpínɡ。
呦 呦 鹿鸣  ,食 野之 苹  。
wǒyǒujiābīn,ɡǔsèchuīshēnɡ。
我有 嘉 宾 ,鼓瑟吹  笙   。

mínɡmínɡrúyuè,héshíkěduō?
明  明  如月 ,何时 可掇 ?
yōucónɡzhōnɡlái,bùkěduànjué。
忧 从  中   来 ,不可断  绝 。
yuèmòdùqiān,wǎnɡyònɡxiānɡcún。
越 陌度阡  ,枉  用  相   存 。
qìkuòtányàn,xīnniànjiùēn。
契阔 谈 宴 ,心 念  旧 恩。

yuèmínɡxīnɡxī,wūquènánfēi。
月 明  星  稀,乌鹊 南 飞 。
ràoshùsānzā,hézhīkěyī?
绕 树 三 匝,何枝 可依?
shānbúyànɡāo,hǎibúyànshēn。
山  不厌 高 ,海 不厌 深  。
zhōuɡōnɡtǔbǔ,tiānxiàɡuīxīn。
周  公  吐哺,天  下 归 心 。

注释:
 1.曹操这首诗作于建安十三年(公元208年)。是时曹操已平定北方,率军南征至长江,与孙权决战。这年冬天十一月十五日夜,皎月当空,江面风平浪静。曹操乘船查看水寨,后置酒欢宴诸将。酒至兴处,他横槊(shuò,长矛)赋诗,吟唱了这首《短歌行》。
 2.意谓:应对酒放歌,因为人生短促,能活多少年头?一解:对酒临歌,这种情景人生能有几次?“当”作“临”解。意思都是叹人生短促,时光易逝。
 3.去日,过去了的日子。
 4.苦多,犹言恨多。
 5.杜康,相传古代最初造酒的人。这里作为酒的代称。
 6.衿(jīn),衣领。青衿,周代学子的服装。
 7.悠悠,绵长,形容忧虑不断。
 8.但,只。
 9.君,指贤才。
 10.沉吟,低声吟咏。所吟咏的,即《诗经》中的《子衿》诗。
 11.呦呦,鹿鸣的声音。
 12.苹,艾蒿,草名,初生时可食。
 13.嘉宾,尊贵的客人。
 14.鼓,弹奏。
 15.瑟、笙,两种乐器名。
 16.掇,拾取。此句把贤者比作高空明月,可望不可即,喻人才难得。
 17.从中来,犹指从心里生出。
 18.陌、阡,田间小路。南北为阡,东西为陌。“越陌度阡”,指贤士远道而来。
 19.枉用,指贤士屈尊相从。这是客气话。
 20.存,问候,慰问。
 21.契阔,久别。
 22.旧恩,往日的情谊。
 23.乌鹊,乌鸦。
 24.匝(zā),周,圈。
 25.哺,口中咀嚼着的食物。相传古代周公因忙于接待天下贤士,有时连吃饭都要吃吃停停。吐哺,把口中咀嚼的食物吐出来。(《韩诗外传》说周公“一饭三吐哺,犹恐失天下之士”。) 
 
(演唱:宋鑫淼) (诵读:阎杉杉)
(第 159 首)
浏览次数:85196
返回首页
古诗新唱
唐诗三百首 五言古诗
唐诗三百首 七言古诗
唐诗三百首 五言乐府
唐诗三百首 五言绝句
唐诗三百首 五言律诗
唐诗三百首 七言乐府
唐诗三百首 七言律诗
詩經 國風 周南
毛泽东诗词选
全唐诗 卷一 李世民
唐宋名家词选
千家诗
宋诗一百首
全宋词
李白诗全集
汉代诗选
陈与义诗全集
楚辭卷第一 離騷經
乐府诗集 郊庙歌辞一
李白诗精选
李叔同诗选
王安石诗全集
魏晋诗选
南北朝诗选 宋诗
陆龟蒙诗全集
黄庭坚诗全集
鲁迅旧体诗选
唐五代词选
全唐诗 李白
金元明清诗选 清诗
唐宋名家词选
詩經 國風 召南
明清词选 清代
白居易诗全集
楚辭卷第二 九歌
元稹诗全集
全宋词
历代词赋选 风赋 宋玉
明清词选 明代
古诗词曲名句名篇
钱钟书全集
杜甫诗全集
元代小令选
庾信全集
汉代诗选
詩經 國風 邶風
苏轼诗全集
先秦歌谣选
詩經 國風 鄭風
纳兰性德词选
楚辭卷第三 天問
王维诗全集
魏晋诗选
孟浩然诗全集
元稹诗全集
敦煌曲子词选
文天祥诗全集
韦庄诗全集
滕王阁序 王勃
僧贯休诗全集
孟郊诗全集
辛弃疾词全集
唐宋名家词选
金元明清诗选 近代诗
岳阳楼记 范仲淹
刘禹锡诗全集
詩經 國風 唐風
楚辭卷第十七 九思
乐府诗集 横吹曲辞四
詩經 國風 鄘風
乐府诗集 杂曲歌辞十三
詩經 國風 陳風
詩經 國風 衛風
詩經 國風 王風
楚辭卷第十六 九歎
刘克庄词全集
洛神赋 曹植
赤壁赋 苏轼
骆宾王诗全集
皮日休诗全集
孔尚任戏曲选
陶渊明诗全集
韩愈诗全集
杜甫诗精选
高适诗全集
詩經 國風 豳風
罗隐诗全集
南北朝诗选 北朝诗
韦应物诗全集
詩經 小雅 鹿鳴之什
詩經 國風 魏風
王建诗全集
苏曼殊全集
楚辭卷第四 九章
李煜词全集
洪昇戏曲选
楚辭卷第七 漁父
陆龟蒙诗全集
王勃全集
返回顶部