订购古诗新唱产品
123456@QQ.COM:收件人(123456@qq.co..(10月27日 09:02)  1145古诗歌曲KTV@qq.com:已发到邮箱,请及时下载..(10月27日 08:52)  chexiwwang@163.com:收件人邮件地址(che..(10月20日 08:21) 
阎勇古诗歌曲三百首首页 >> 视频 >> (146)石壕吏·暮投石壕村 (唐)杜甫
中国诗词大会第一季:小神童李尚容演唱《春夜喜雨》 李尚容演唱《送杜少府之任蜀州》 中国诗词大会第二季:李尚容再次演唱《春夜喜雨》 查看更多视频
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315]
Flvplayer播放器样式1
mp4手机格式视频-石壕吏·暮投石壕村 (唐)杜甫
点击收听古诗歌曲 点击收听古诗歌曲伴奏 点击收听古诗歌曲诵读 点击观看古诗歌曲视频 点击观看古诗新唱诵读视频 古诗歌谱
(146)石壕吏·暮投石壕村 (唐)杜甫
作词:杜甫
作曲:阎勇
暮投石壕村,有吏夜捉人。
老翁踰牆走,老婦出看門。
吏呼一何怒,婦啼一何苦。
聽婦前致詞:“三男鄴城戍,
一男附書至,二男新戰死。
存者且偷生,死者長已矣!
室中更無人,惟有乳下孫。
有孫母未去,出入無完裙。
老嫗力雖衰,請從吏夜歸。
急應河陽役,猶得備晨炊。 ”
夜久語聲絕,如聞泣幽咽。
天明登前​​途,獨與老翁別。

暮投石壕村,有吏夜捉人。
老翁逾墙走,老妇出看门。
吏呼一何怒,妇啼一何苦。
听妇前致词:“三男邺城戍,
一男附书至,二男新战死。
存者且偷生,死者长已矣!
室中更无人,惟有乳下孙。
有孙母未去,出入无完裙。
老妪力虽衰,请从吏夜归。
急应河阳役,犹得备晨炊。”
夜久语声绝,如闻泣幽咽。
天明登前途,独与老翁别。

mùtóushíháocūn,yǒulìyèzhuōrén。
暮投 石 壕 村 ,有 吏夜捉  人 。
lǎowēnɡyúqiánɡzǒu,lǎofùchūkānmén。
老 翁  逾墙   走 ,老 妇出 看 门 。
lìhūyìhénù,fùtíyìhékǔ。
吏呼一何怒,妇啼一何苦。
tīnɡfùqiánzhìcí:“sānnányèchénɡshù,
听  妇前  致 词:“三 男 邺城   戍 ,
yìnánfùshūzhì,èrnánxīnzhànsǐ。
一男 附书 至 ,二男 新 战  死。
cúnzhěqiětōushēnɡ,sǐzhěchánɡyǐyǐ!
存 者 且 偷 生   ,死者 长   已矣!
shìzhōnɡɡènɡwúrén,wéiyǒurǔxiàsūn。
室 中   更  无人 ,惟 有 乳下 孙 。
yǒusūnmǔwèiqù,chūrùwúwánqún。
有 孙 母未 去,出 入无完 裙 。
lǎoyùlìsuīshuāi,qǐnɡcónɡlìyèɡuī。
老 妪力虽 衰   ,请  从  吏夜归 。
jíyīnɡhéyánɡyì,yóudébèichénchuī。”
急应  河阳  役,犹 得备 晨  炊  。”
yèjiǔyǔshēnɡjué,rúwénqìyōuyè。
夜久 语声   绝 ,如闻 泣幽 咽。
tiānmínɡdēnɡqiántú,dúyǔlǎowēnɡbié。
天  明  登  前  途,独与老 翁  别 。

注释:
 1.石壕村:今河南省陕县东七十里。
 2.投:投宿
 3.逾:越过。
 4.一何:何等,多么。
 5.苦:凄苦。
 6.前致词:走上前去(对差役)说话。致:对……说。
 7.邺城:相州,今河南省安阳市。
 8.附书:捎信。
 9.且偷生:苟活。且:苟且;姑且。
 10.长已矣:永远完了。
 11.乳下孙:正在吃奶的小孙子。
 12.老妪:老妇人。
 13.请从吏夜归:请允许我跟你去。
 14.犹得:还能够。
 15.河阳:今河南省孟县,当时唐王朝官兵与叛军在此对峙。应:应征。
 16.幽咽:不出声的哭泣。 

 (演唱:李双辰) (诵读:阎杉杉)
(第 146 首)
浏览次数:35250
返回首页
古诗新唱
唐诗三百首 五言古诗
唐诗三百首 七言古诗
唐诗三百首 五言乐府
唐诗三百首 五言绝句
唐诗三百首 五言律诗
唐诗三百首 七言乐府
唐诗三百首 七言律诗
詩經 國風 周南
毛泽东诗词选
全唐诗 卷一 李世民
唐宋名家词选
千家诗
宋诗一百首
全宋词
李白诗全集
汉代诗选
陈与义诗全集
楚辭卷第一 離騷經
乐府诗集 郊庙歌辞一
李白诗精选
李叔同诗选
王安石诗全集
魏晋诗选
南北朝诗选 宋诗
陆龟蒙诗全集
黄庭坚诗全集
鲁迅旧体诗选
唐五代词选
全唐诗 李白
金元明清诗选 清诗
唐宋名家词选
詩經 國風 召南
明清词选 清代
白居易诗全集
楚辭卷第二 九歌
元稹诗全集
全宋词
历代词赋选 风赋 宋玉
明清词选 明代
古诗词曲名句名篇
钱钟书全集
杜甫诗全集
元代小令选
庾信全集
汉代诗选
詩經 國風 邶風
苏轼诗全集
先秦歌谣选
詩經 國風 鄭風
纳兰性德词选
楚辭卷第三 天問
王维诗全集
魏晋诗选
孟浩然诗全集
元稹诗全集
敦煌曲子词选
文天祥诗全集
韦庄诗全集
滕王阁序 王勃
僧贯休诗全集
孟郊诗全集
辛弃疾词全集
唐宋名家词选
金元明清诗选 近代诗
岳阳楼记 范仲淹
刘禹锡诗全集
詩經 國風 唐風
楚辭卷第十七 九思
乐府诗集 横吹曲辞四
詩經 國風 鄘風
乐府诗集 杂曲歌辞十三
詩經 國風 陳風
詩經 國風 衛風
詩經 國風 王風
楚辭卷第十六 九歎
刘克庄词全集
洛神赋 曹植
赤壁赋 苏轼
骆宾王诗全集
皮日休诗全集
孔尚任戏曲选
陶渊明诗全集
韩愈诗全集
杜甫诗精选
高适诗全集
詩經 國風 豳風
罗隐诗全集
南北朝诗选 北朝诗
韦应物诗全集
詩經 小雅 鹿鳴之什
詩經 國風 魏風
王建诗全集
苏曼殊全集
楚辭卷第四 九章
李煜词全集
洪昇戏曲选
楚辭卷第七 漁父
陆龟蒙诗全集
王勃全集
返回顶部